تا پایان اردیبهشت
قصر پرواز

هتل رز ریحان

۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان۳ شب
تا پایان اردیبهشت
قصر پرواز

زعبیل هتل

۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان۳ شب
تا پایان اردیبهشت
قصر پرواز

هتل میفر

۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان۳ شب